Informacja dotycząca zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzenie tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę” w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego.

Od 1 października 2020 r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosić będzie 900,00 zł. na osobę w rodzinie miesięcznie. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który w nowym brzmieniu wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i będzie miał zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. Powyższa zmiana wynika z nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzonej ustawą z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020, poz. 875).

Obok wyższego kryterium dochodowego wprowadzono również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Zgodnie z art. 9 ust. 2 a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł. na osobę w rodzinie miesięcznie, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego dane osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł., świadczenie to nie przysługuje (art. 9 ust. 2a).

Powyższe przepisy także wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.