Oficjalna Strona OPS Chocianów
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowe”
 • Świadczenie rodzicielskie
 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • Świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

GDZIE MOŻNA POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można odebrać i złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.
Dział Świadczeń Rodzinnych czynny jest w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach: od 7:30 do 15:30.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 323);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 199); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (D.U z 2019 poz 2229)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481);
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U.  z 2023 r. poz. 1340)