Oficjalna Strona OPS Chocianów
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Język migowy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Dworczyńska.

E-mail: kadry@opschocianow.pl

Telefon: 76 8185 151

Każdy ma prawo:

 • – zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • – zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • – wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • – dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • – wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • – wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek przy ulicy Odrodzenia 31 mam podjazd dla osób niepełnosprawnych. Lokal przy ulicy Bolka I Świdnickiego 9-13 nie mam podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostosowanie schodów

Brak schodów w budynku przy ulicy Odrodzenia 31 (Budynek parterowy), Lokal przy ulicy Bolka I Świdnickiego 9-13 jest jedno poziomowy.

Dostępność pochylni

W budynku przy ul. Odrodzenia 31 znajduje się pochylnia umożliwiająca wstęp do budnyku osobom z niepełnosprawnością ruchową.

 

Dostosowanie parkingów

Budynek przy ulicy Odrodzenia 31 posiada miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Lokal przy ulicy Bolka I Świdnickiego 9-13 posiada miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 

Prawo wstępu z psem asystującym

W obu budynkach nie ma zakazu wstępu z psem aststującym.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego

 

Dodatkowe informacje

Aplikacja mobilna: brak

Informacje dodatkowe

 

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

 Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.