Oficjalna Strona OPS Chocianów
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Zmiany w zasadach przyznawania dodatku mieszkaniowego

Zmiany w zasadach przyznawania dodatku mieszkaniowego

Uwaga!

Od 1 lipca 2021 r. zmiany zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie informuje, że 1 lipca 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Najważniejsze zmiany:

1.Nowe wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Zostały one wprowadzone uchwałą nr NR XL.299.2021 Rady Miejskiej w Chocianowie z 29 kwietnia 2021 r.

2. Zmiana kryterium dochodowego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie, nie przekroczył w gospodarstwie:
-jednoosobowym – 40%
– wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Przy czym trzeba dodać, że kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszana jest corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

– najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

4. Kto nie może skorzystać z dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
– domu pomocy społecznej,
– młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
– schronisku dla nieletnich,
– zakładzie poprawczym,
– zakładzie karnym,
–   szkole, w tym w szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie).

5. Nowa definicja dochodu

Od 1 lipca obowiązywać będzie definicja dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Stąd miasto zobowiązane było wprowadzić nowy (przykładowy) druk zaświadczenia o dochodach.

6. Zwiększenie normatywnej powierzchni

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

7. Kiedy nie przyznaje się dodatku

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

 

Wymagane druki do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Add Comment