Oficjalna Strona OPS Chocianów
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Świetlica socjoterapeutyczna

Świetlica socjoterapeutyczna

ul.3-go Maja 2
59-140 Chocianów
Tel. 603 674 040

DYŻURY

Środa godz. 16.00-18.00

porady i konsultacje indywidualne w Siedzibie Punktu Konsultacyjnego

UDZIELAMY WSPARCIA:
– osobom doznającym przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc wobec członków rodziny,
– dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
– osobom współuzależnionym,
– osobom będącym w kryzysie.

ZADANIEM PUNKTU jest:

– diagnoza potrzeb,

– prowadzenie pracy indywidualnej,

– tworzenie problemowych grup wsparcia.

USŁUGI ŚWIADCZY certyfikowany specjalista w zakresie POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w RODZINIE.

CEL DZIAŁALNOŚCI:
Zdiagnozowanie problemów w zakresie przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego

ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

– prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

– udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,

– motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,

– inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

– gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,

– współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Add Comment